ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (до 03.07.2023)

Місто Київ, Україна Редакція від 22.05.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПИПАЙ» (надалі іменується – «Виконавець»), пропонує фізичним особам, громадянам України (надалі іменуються – «Замовник»), в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», отримати послугу, передбачену цим Договором.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст.ст.633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептування цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

Публічний договір – цей правочин про надання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання Послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Платформа – веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://kupypai.com/.

Замовник – фізична особа, громадянин України, що уклала з Виконавцем Договір.

Послуга – діяльність Виконавця, яка полягає у вчиненні всіх необхідних дій, пов’язаних із супроводом (в тому числі юридичним) набуттям обраної Замовником на Платформі земельної ділянки у власність Замовника, передачі її в оренду в тому числі, але не обмежуючись: організувати та укласти від імені Замовника необхідний договір про передачу переважного права купівлі земельної ділянки (якщо підписання такого договору буде вимагатися згідно чинного законодавства України), договір купівлі-продажу земельної ділянки, договір (додаткову угоду, угоду) оренди земельної ділянки, надати необхідні консультаційні послуги щодо дій із земельною ділянкою (придбання, оренди) тощо.

Кінцевим результатом наданої Послуги є набуття у встановленому чинним законодавством України порядку у власність Замовника обраної ним через Платформу земельної ділянки, її передача в оренду з переданням оформлених під відповідну дію документів.

Аукціон на підвищення – особлива пропозиція Виконавця в Телеграм-каналі KupyPai (https://t.me/kupipai) щодо обрання для набуття Замовником у власність земельної ділянки виходячи із наступних умов:

  • • Кожне оголошення, що бере участь в аукціоні на підвищення буде мати відповідний коментар
  • «📊Оголошення бере участь в аукціоні на підвищення».
  • • Такі ділянки буде мати право купити той Замовник, який запропонує найвищу ціну.
  • • Термін аукціону – до 23:59:59 поточної доби.
  • • Крок аукціону – 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень.
  • • Механіка – ставка (нова ціна) в коментарі до оголошення в Телеграм-каналі. До уваги приймаються коментарі без редагувань до 23:59:59 доби, в якій опубліковане оголошення.
  • • Половину від доданої вартості додатково до основної ціни отримує власник/власники земельної ділянки, друга половина – комісія Виконавця, з якої половину буде відправлено на допомогу Збройним Силам України (перерахування грошових коштів здійснюється на початку місяця одним платежем за всі аукціони попереднього місяця).

1.2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ.

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оплата Послуг, що свідчить про прийняття Замовник публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника оплати за Послуги без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати Послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.2.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. В порядку та на умовах визначених Договором Виконавець надає Замовнику Послуги, а Замовник приймає і оплачує надані Виконавцем Послуги в строки та порядку визначені цим Договором.

2.2. Об’єктом, з приводу якого Виконавцем Замовнику надаються Послуги, є земельна ділянка, що була розміщена для цілей її продажу на Платформі.

2.3. Обов’язковою умовою придбання Замовником земельної ділянки, розміщеної на Платформі є передача її в оренду на користь юридичної або фізичної особи, вказаної Виконавцем.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Для можливості належного надання Послуг за Договором, Замовник зобов’язується передати Виконавцю довіреність на осіб, визначених Виконавцем та, у разі необхідності, Згоду другого із подружжя. Довіреність надається за чіткою, встановленою Виконавцем формою, яка попередньо надається Замовнику. Згода другого із подружжя надається за чіткою, встановленою Виконавцем формою, яка попередньо надається Замовнику. Будь-яке відхилення від встановленої форми Довіреності та/або Згоди другого із подружжя є підставою для вимоги про переоформлення Довіреності та/або Згоди за необхідним зразком за рахунок Замовника.

3.2. Пропоновані Замовнику до укладання форми документів (договори, додаткові угоди, угоди тощо) в рамках надання Послуг за Договором попередньо доводяться до відома Замовника та надаються йому на його вимогу.

3.3. Замовник зобов’язується передати Виконавцю документи, що ідентифікують особу Замовника та другого із подружжя, у разі перебування у шлюбі (копії всіх заповнених сторінок паспорта, копію реєстраційної облікової картки платника податків, свідоцтва про шлюб тощо) та інші документи, що необхідні для виконання цього Договору на запит Виконавця (банківські реквізити, офіційні джерела походження коштів тощо).

3.4. Замовник зобов’язується надати Виконавцю, для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, документи, що підтверджують джерела походження грошових коштів для купівлі земельної ділянки.

3.5. Замовник для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки зобов’язується здійснити безготівковий розрахунок за її придбання.

3.6. Замовник підтверджує, що обізнаний із тим, що, після набуття у власність обраної ним через Платформу земельної ділянки, він зобов’язаний передати її в оренду на користь юридичної або фізичної особи, вказаної Виконавцем.

3.7. Строк надання Послуги – шість місяців з дня її оплати.

3.8. Сторони домовились про те, що Послуги надані належним чином і у Сторін відсутні один до одного претензії щодо обсягу та якості їх надання за обов’язкової сукупності двох подій/обставин:

3.8.1. Замовник здійснив оплату за Послуги в порядку передбаченому даним Договором;

3.8.2. Замовник, протягом п’яти робочих днів з дня отримання, не надіслав на електронну поштову скриньку Виконавця – info@kupypai.com, своїх зауважень/заперечень щодо обсягу та якості наданих Послуг та отриманих документів, а саме:

- про передачу переважного права на купівлю-продаж земельної ділянки (якщо підписання такого договору буде вимагатися згідно чинного законодавства України);

- про купівлю-продаж земельної ділянки;

- про передачу земельної ділянки в оренду на користь юридичної або фізичної особи, вказаної Виконавцем.

3.9. Сторони домовились про те, що передача Виконавцем Замовнику оригіналів укладених передбачених Договором документів здійснюється шляхом їх відправлення за допомогою операторів поштового зв’язку України. У виключних випадках – шляхом особистої передачі, що засвідчується відповідним актом приймання-передавання документів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. організувати процес (супровід) укладання передбачених Договором правочинів та/або угод;

4.1.2. провести переговори, домовитись про дату та місце укладання угод із нотаріусами;

4.1.3. провести збір всіх необхідних для укладання договорів/угод документів;

4.1.4. повідомляти Замовника на його вимогу відомості про хід надання Послуг;

4.1.5. надати Послуги у передбачений Договором строк;

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. вимагати необхідних для надання Послуг відомостей і документів, які стосуються Замовника;

4.2.2. обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних»;

4.2.3. вносити зміни до цього Договору, шляхом публікації його нової редакції на Платформі.

4.2.4. припинити Договір в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. надати Виконавцю документи, які передбачені умовами Договору;

5.1.2. надати Виконавцю довіреність та у разі необхідності, Згоду другого із подружжя, на вчинення дій, необхідних для належного надання Послуги за Договором;

5.1.3. здійснити оплату за Послуги в порядку передбаченому даним Договором;

5.2. Замовник має право:

5.2.1. не втручаючись в діяльність Виконавця, контролювати хід надання Послуг;

5.2.2. отримувати консультації, що стосуються Послуг за Договором;

5.2.3. знайомитись з проектами документів, передбачених для укладання в інтересах Замовника;

5.2.4. одержати всі оформлені на його користь за Договором підписані документи.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

6.1. Вартість Послуги становить 7% (сім відсотків) від вартості земельної ділянки, яку обрав для набуття Замовник за допомогою Платформи. Якщо ділянка брала участь в Аукціоні на підвищення, додатково до вартості Послуги додається грошова сума, що складає 50% (п’ятдесят відсотків) від різниці ціни земельної ділянки, яка зазначена у договорі купівлі-продажу такої земельної ділянки та стартової ціни земельної ділянки зазначеної в оголошенні на Телеграм-каналі KupyPai.

6.2. Вартість Послуг, що зазначена в п.6.1. даного Договору не включає покриття витрат, пов’язаних із укладанням і оформленням угод із земельною ділянкою та реєстрацією відповідних речових прав у державного реєстратора та/або нотаріуса.

6.3. Замовник в день укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, яку він обрав для набуття за допомогою Платформи, зобов’язаний сплатити Виконавцю визначену у п.6.1. даного Договору плату, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця грошових коштів у національній валюті України.

6.4. Моментом оплати вважається час надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ.

7.1. У випадку порушення Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушенням є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

7.2. За розголошення комерційної та/або конфіденційної інформації, винна Сторона несе відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

8.1. Усі спори, що виникають із Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо вони виникли в результаті обставин непереборної сили (форс-мажор).

9.2. Належним доказом настання форс-мажорних обставин є довідка ТПП України.

9.3. Сторони погодили, що даний Договір укладається під час дії військового стану, у зв’язку з чим вказані обставини не мають вплив на умови Договору, якщо інше не буде доведено відповідною Стороною.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕНННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ.

10.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

10.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Платформі Виконавця.

10.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору, про що повідомляє Замовників шляхом публікації нової редакції Договору на Платформі.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

11.2. Уклавши даний Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає однозначну беззастережну згоду (дозвіл) Виконавцю на збирання, накопичення, зберігання та обробку особистих персональних даних Замовника з метою забезпечення належного виконання даного Договору, дотримання вимог земельного законодавства, реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, державної реєстрації права оренди земельної ділянки, виплати орендної плати, обліку орендних відносин Орендаря та інших цілей, що пов’язані з використанням земельної ділянки, а також підтверджує, що отримав повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних Орендаря. Одночасно Замовник надає згоду (дозвіл) на передачу своїх особистих персональних даних третім особам для виконання зазначеної мети без наступного повідомлення Замовника про таку передачу.

11.3. Уклавши даний Договору Замовник засвідчує про те, що повідомлений про свої права і обов’язки, як суб’єкта персональних даних, які визначені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані.

11.4. Будь-яка зі Сторін даного Договору зобов’язана:

11.4.1. не вчиняти дій, що роблять конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю доступною для публіки, якими б засобами це не досягалося, та не опубліковувати їх;

11.4.2. вживати відповідних заходів для збереження конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці, при цьому забезпечивши такий стан їх зберігання, за якого повністю була б усунута можливість їх несанкціонованого поширення та використання;

11.4.3. не використовувати конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю з метою недобросовісної конкуренції з іншою Стороною, яка надала відповідну конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, зокрема з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншої Сторони.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КУПИПАЙ»

Код ЄДРПОУ: 44637879,

Місцезнаходження: 01601, місто Київ, вулиця Мечнікова, будинок 2,

Банківські реквізити: IBAN: UA193220010000026001080000660 в АТ «Універсал Банк»,

контактний телефон: +380 44 323 01 91,

електронна поштова скринька: info@kupypai.com.