ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ AG_2 (до 23.02.2024)

Місто Київ, Україна

Редакція від 08.09.2023 року

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗЬМИЧ-БРАТОК РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ (надалі іменується – «Виконавець»), пропонує фізичним особам, громадянам України (надалі іменуються – «Замовник»), в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», отримати послугу, передбачену цим Договором.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст.ст.633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептування цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

Публічний договір – цей правочин про надання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання Послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Платформа – веб-сайт в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://kupypai.com/. 

Замовник – фізична особа, громадянин України, що уклала з Виконавцем Договір.

Послуга – діяльність Виконавця, яка полягає у наданні усних юридичних консультацій пов’язаних із оформленням договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, державною реєстрацією речових права на земельну ділянку (права власності, права оренди) у державного реєстратора та/або нотаріуса.

1.2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ.

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оплата Послуг, що свідчить про прийняття Замовник публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника оплати за Послуги без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати Послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.2.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. В порядку та на умовах визначених Договором Виконавець надає Замовнику Послуги, а Замовник приймає і оплачує надані Виконавцем Послуги в строки та порядку визначені цим Договором.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Послуги надаються Замовнику в усному порядку шляхом комунікації Сторін засобами мобільного зв’язку.

3.2. Строк надання Послуг – п’ять робочих днів з дня укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

3.3. Сторони домовились про те, що Послуги надані належним чином і у Сторін відсутні один до одного претензії щодо обсягу та якості їх надання за обов’язкової сукупності двох подій/обставин:

3.3.1. Замовник здійснив оплату за Послуги в порядку передбаченому даним Договором;

3.3.2. Замовник, протягом п’яти робочих днів з дня оплати Послуг, не надіслав на електронну поштову скриньку Виконавця – zahystbiz@ukr.net своїх зауважень/заперечень щодо обсягу та якості наданих Послуг.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. надати Послуги у передбачений Договором строк.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. вимагати необхідних для надання Послуг відомостей і документів, які стосуються Замовника;

4.2.2. вносити зміни до цього Договору, шляхом публікації його нової редакції на Платформі;

4.2.3. припинити Договір в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. здійснити оплату за Послуги в порядку передбаченому даним Договором.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. отримувати Послуги протягом Строку зазначеного в п. 3.2. Договору.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

6.1. Вартість Послуг становить 12 900,00 грн. (дванадцять тисяч дев'ятсот гривень, 00 копійок).

6.2. Замовник в день укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки зобов’язаний сплатити Виконавцю визначену у п.6.1. даного Договору плату, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця грошових коштів у національній валюті України.

6.3. Моментом оплати вважається час надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ.

7.1. У випадку порушення Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушенням є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

7.2. За розголошення комерційної та/або конфіденційної інформації, винна Сторона несе відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

8.1. Усі спори, що виникають із Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо вони виникли в результаті обставин непереборної сили (форс-мажор).

9.2. Належним доказом настання форс-мажорних обставин є довідка ТПП України.

9.3. Сторони погодили, що даний Договір укладається під час дії військового стану, у зв’язку з чим вказані обставини не мають вплив на умови Договору, якщо інше не буде доведено відповідною Стороною.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕНННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ.

10.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

10.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Платформі.

10.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору, про що повідомляє Замовників шляхом публікації нової редакції Договору на Платформі.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

11.2. Уклавши даний Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає однозначну беззастережну згоду (дозвіл) Виконавцю на збирання, накопичення, зберігання та обробку особистих персональних даних Замовника з метою забезпечення належного виконання даного Договору.

11.3. Уклавши даний Договору Замовник засвідчує про те, що повідомлений про свої права і обов’язки, як суб’єкта персональних даних, які визначені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані.

11.4. Будь-яка зі Сторін даного Договору зобов’язана:

11.4.1. не вчиняти дій, що роблять конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю доступною для публіки, якими б засобами це не досягалося, та не опубліковувати їх;

11.4.2. вживати відповідних заходів для збереження конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці, при цьому забезпечивши такий стан їх зберігання, за якого повністю була б усунута можливість їх несанкціонованого поширення та використання;

11.4.3. не використовувати конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю з метою недобросовісної конкуренції з іншою Стороною, яка надала відповідну конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, зокрема з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншої Сторони.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗЬМИЧ-БРАТОК РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ

РНОКПП: 3166013910,

Місцезнаходження: 08205, місто Ірпінь, вулиця Українська, будинок 83-Б, корпус 8, квартира 25,

Банківські реквізити: IBAN: UA353220010000026002330151213 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»,

контактний телефон: +380 96 109 52 41,

електронна пошта: zahystbiz@ukr.net